Το Εργαστήριο

Το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Βιοηθικής, Τεχνοηθικής και Δικαίου ιδρύθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2021 (ΦΕΚ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (ΦΕΚ B΄5537/29.11.2021)) και υπάγεται στον Τομέα Δικαίου του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου.

Ερευνητικό Αντικείμενο του Εργαστηρίου είναι η δικαιϊκή προσέγγιση της Βιοηθικής και της Τεχνοηθικής. Οι ανωτέρω κλάδοι ερευνώνται από νομική άποψη. Αποστολή του Εργαστηρίου είναι να μελετά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και να προτείνει σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Για την ορθή νομική τεκμηρίωση θα επιδιώκεται συνεργασία και με εξωδικαιϊκά πεδία, όπως π.χ. της ιατρικής, της φιλοσοφίας, της θεολογίας και της πληροφορικής.

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό

  1. Την υποβοήθηση και παραγωγή νέας έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
  2. Την διασύνδεση της έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου με τις μεταπτυχιακές σπουδές και την εκπόνηση διδακτορικών και μεταδιδακτορικών διατριβών, και με δυνατότητα πρότασης για χορήγηση υποτροφίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  3. Την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και στην έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
  4. Την παροχή υπηρεσιών και ανάπτυξη προϊόντων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, ιδίως εκπόνηση μελετών και παροχή γνωμοδοτήσεων, κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α’53).
  5. Την διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων με τη συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων, διδακτόρων, μεταδιδακτόρων και ειδικευμένων επιστημόνων.
  6. Την διατύπωση προτάσεων για τη νομοθετική ρύθμιση ζητημάτων βιοηθικής, τεχνοηθικής και δικαίου.
  7. Την επιμέλεια εκδόσεων και ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων.
  8. Την διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων, καθώς και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους.
  9. Την συνεργασία με άλλα Τμήματα και Σχολές του Παντείου Πανεπιστημίου, άλλα συναφή ελληνικά και ξένα ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα.
  10. Την συνεργασία με Δημόσιες Υπηρεσίες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειών/Αντιπεριφερειών, καθώς και άλλους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς στο πλαίσιο μελέτης και υποβολής προτάσεων σχετικών με τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.