Πρακτική Άσκηση

Όσες/οι επιθυμούν να εκπονήσουν αμισθί πρακτική άσκηση στο Εργαστήριο παρακαλούνται να στείλουν εδώ το βιογραφικό τους.